useless fact #008

pag pinagsama mo ang timbang ng tatlong elepante, mahigit ito sa sampung kilo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *