3 thoughts on “tolerance

  1. Ang sa akin, mas malalim ang iyong pag tanggap sa ibang panniwala kung ikaw ay ma kakaibang paniniwala sa kanila, tulad ng ibang pnanampalatay sa Dios bilang ehemplo. And iyong pagtanggap ay naggaling sa salungat na ideya subalit dahil nakuha mong malampasan and iyong sariling prejudice, ikaw ay may mas malalim na pakahulugan sa iyong aktong pagtanggap sa paniniwala ng iba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.