TNT – takbo ng takbo

2 hours 36 minutes – hindi na masama para sa jet lagged pansit eating diabetic mother fucker. kinakainis ko lang, parating binabaligtad nga mga taga rito ang first at last name ko.

gardenget.

2 thoughts on “TNT – takbo ng takbo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *