Four Score and Seven

nag research si pepito sandolong, ang kabarkada kong linguistic scholar at nakakita rin siya ng plagiarism ng isang politiko sa amin sa barrio talipapa.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *